مسابقات

هرساله در دانشکده مهندسی مکانی دانشگاه صنعتی شریف، مسابقاتی در حوزه‌های مختلف در راستای آشنا کردن دانشجویان با زمینه‌های صنعتی رشته خود، برگزار می‌شود. مسابقاتی از جمله مسابقه مکانیک برتر، مسابقه طراحی ماشین الکتریکی و سایر مسابقات هرساله میزبان دانشگاه‌های مختلف کشور در زمینه‌های مختلف می‌باشند.