ارتباط با دانشکده
 
آدرس پستی: تهران، طرشت، میدان شهید تیموری، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

راهنمای طبقات دانشکده
 
صندوق پستی: 1458889694
 
تلفن: 2-66165501 (21) 98+
 
فکس : 66000021 (21) 98+
 
آدرس الکترونیکی : info@mech.sharif.ir

ارتباط با دانشکده