هفته پژوهش

دانشکده مهندسی مکانیک هرساله با فرارسیدن هفته پژوهش، برنامه‌های متعددی از جمله سمینارها و وبینارهای معرفی دانش و تکنولوژی روز مهندسی مکانیک، امکانات آزمایشگاهی و خدمات پژوهشی و صنعتی دانشکده و... برگزار می‌کند.

کلیپ‌های کوتاه تهیه شده از برنامه‌هامعرفی دستاوردهای سال 1400

معرفی دستاوردهای سال 99

معرفی دستاوردهای سال 98

خلاصه برنامه‌های سال 98

جدول برگزاری و جزئیات برنامه‌هاسال 1401سال 1400


سال 1399


سال 1398


تور مجازی آزمایشگاه‌های دانشکدهمیکرونانو رباتیک

ساخت دقیق

رباتیک اجتماعی شناختی

نانوزیست فناوری

سیستم‌های کنترلی و رباتیک کشاورزی

میکرونانو سیستم

میکرونانو سیال

پایش وضعیت

معرفی کوتاه پروژه‌های منتخبمظهری و اسفندیاری
آموزش زبان اشاره فارسی در محیط واقعیت مجازی

مهدی محسنی
توسعه یک مدل پیش‌بینی پاسچر در باربرداری

محمدعلی بختیاری
امکان‌سنجی استفاده از یک چرخه خنک‌کنندگی فناور

هادی صفری
Mant a Ray Robot

محمدصدرا زرگرزاده
آموزش و ارزیابی عملکرد یک شبکه عصبی برای پیش‌بینی حرکت 

خالصی
طراحی سامانه کنترل همزمان میکرورباتهای متحرک در سیال

شهسواری
سیستم رطوبت‌زدا

حسین شهبازی
بهبود عملکرد سامانه‌های پیش‌بینی کیفیت هوا