آزمایشگاه مکاترونیک
Responsive Image

اطلاعات آزمایشگاه


سرپرست آزمایشگاه: دکتر غلامرضا وثوقی
وبسایت آزمایشگاه: 
شماره اتاق: 
شماره تماس آزمایشگاه: 66165507(021)

پست الکترونیک سرپرست آزمایشگاه: 


زمینه فعالیت

 • کنترل عملگرهای پیزو الکتریک
 • میکـرورباتیک و میکرو بایو میمتیک
 • شـناورهای کنترل از راه دور زیر سطحی و روبو ماهی ها
 • مـیکرو ادومتری
 • ربات های خـاص منظوره
Responsive Image

Responsive Image

امکانات و توانمندی‌ها

 •  امکانات آموزشی
 •  سیستم های اندازه گیری
 •  فشار و دبی
 •  رطوبت وPH
 •  دما
 •  سرعت و موقعیت
 •  کرنش و نیرو
 •  کـیت های رباتیکیKAI
 •  بـرد های آموزشی میکروکنترلرATmega128  
 •  سیسـتم هـای سرو درایوAC,DC

گالری تصاویرنام دستگاه


نام دستگاه


نام دستگاه