دانشجویان کارشناسی ورودی 98 مهندسی دریا

علی احمدی
مهدیار اصفهانی
مهدی امیدیان
علی ایزانلو
محمدرضا بهران‌وند
محمدامین جنادله
علیرضا حبیبی
آرمین خدادادی
مصطفی رسولی
محمدعرفان رضایت
سیاوش سلیمانی
فاطمه شجاعی
امیر عربی
سعید عزیزی
امین علی‌اصغری
صالحه کیوانلو
فاطمه فرهادی