نام 21 استاد دانشگاه صنعتی شریف در میان پر استناد ترین پژوهشگران ISC

04 Apr 2022
2327

در تازه ترین نتایج رتبه بندی موسسه ISC در سال 2021، که بر اساس میزان استنادات به مقالات پژوهشگران انتشار یافته است، نام 21 استاد دانشگاه صنعتی شریف در میان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر منتشر شد.

رتبه بندی جهانی ( ISC world University rankings) یکی از نظام های رتبه بندی است که برای اولین بار در سال 2018 توسط گروه رتبه بندی ISC و بر اساس تجربه 10 ساله در رتبه بندی دانشگاه ها و به منظور مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه ها و به منظوز مقایسه حرکت علمی و عملکرد دانشگاه های کشور در جهان اسلام و دنیا صورت گرفته است.

متن کامل خبر را در سایت به آدرس زیر بخوانید:

https://news.sharif.edu/fa/w/%D9%86%D8%A7%D9%85-21-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1?redirect=%2Fhome