مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی – نیمسال دوم 1402-1401

مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی – نیمسال دوم 1402-1401

مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی نیمسال دوم 1402-1401

  1. تعیین استاد پروژه و توافق با ایشان در مورد عنوان و شرح کامل پروژه
  2. تکمیل فرم پروژه  (پیوست) پس از مطالعه کامل آیین نامه پروژه.
  3.  ارسال فایل word تکمیل شده به استاد پروژه حداکثر تا تاریخ 1401/11/08و پیگیری بارگذاری فایل توسط ایشان در پرتال داوری پروژه ها حداکثر تا تاریخ .1401/11/10
  4. ورود اطلاعات پروژه در سامانه آموزش. (EDU)
  5. اخذ واحد پروژه در بازه  انتخاب واحد

توجه: تا زمانی که همه مراحل فوق از طرف دانشجو و استاد پروژه به درستی انجام نشود، پروژه دانشجو توسط معاونت آموزشی دانشکده تایید نخواهد شد و اخذ واحد پروژه در سامانه اموزش امکان پذیر نخواهد بود.

توصیه می شود انجام مراحل فوق را به روزهای پایانی (شروع ثبت نام) موکول نکنید در غیر اینصورت ممکن است تایید نهایی پروژه شما با تاخیر انجام شود در این شرایط باید انتخاب واحد پروژه را در ترمیم انجام دهید.