مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی – نیمسال اول 1404-1403

مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی – نیمسال اول 1404-1403

مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی – نیمسال اول 1404-1403

مراحل تعریف و ثبت نام پروژه کارشناسی نیمسال اول 1404-1403

  1. تعیین استاد پروژه و توافق با ایشان در مورد عنوان و شرح کامل پروژه
  2. تکمیل فرم پروژه (موجود در سایت دانشکده قسمت فرمهای کارشناسی) پس از مطالعه کامل آیین نامه پروژه.
  3.  ارسال فایل word تکمیل شده به استاد پروژه حداکثر تا تاریخ 1403/05/20 و پیگیری بارگذاری فایل توسط ایشان در پرتال داوری پروژه ها  (meps ) حداکثر تا تاریخ 1403/05/31
  4. تعریف پروژه در سامانه آموزش. (EDU)  تا پیش از شروع انتخاب واحد 
  5. اخذ واحد پروژه در زمان انتخاب واحد.

توجه: تا زمانی که همه مراحل فوق از طرف دانشجو و استاد پروژه به درستی انجام نشود، پروژه دانشجو توسط معاونت آموزشی دانشکده تایید نخواهد شد و اخذ واحد پروژه در سامانه آموزش امکان پذیر نخواهد بود.

توصیه می شود انجام مراحل فوق را به روزهای پایانی (شروع ثبت نام) موکول نکنید در غیر اینصورت ممکن است تایید نهایی پروژه شما با تاخیر انجام شود در این شرایط باید انتخاب واحد پروژه را در ترمیم انجام دهید.