تعطیلی دانشگاه طبق مصوبه هیئت رئیسه

با توجه به مصوبه هیئت رئیسه، دانشگاه در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه و ۳، ۵، ۶ و ۷ شهریور ماه تعطیل می‌باشد. 
کلیه سیستم‌های تاسیساتی و سرمایشی دانشگاه به جز موارد مربوط به دستگاه‌های آزمایشگاهی در این بازه خاموش خواهد بود.