برگزاری همایش "تاریخ علم: گذشته، حال و آینده"

برگزاری همایش "تاریخ علم: گذشته، حال و آینده" توسط انجمن آموزش مهندسی ایران، شاخه دانشگاه صنعتی شریف.
اطلاعات تکمیلی در فایل پیوست قابل مشاهده است.

دانلود فایل